ORDNINGSREGLER FÖR FARSTA GÅRDS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING
(reviderade vid årsmötet den 22 mars 2017)

Stockholms Stad har upplåtit mark till koloni- och fritidsträdgårdar för att bereda invånare i staden tillfälle till rekreation och värdefull fritidssysselsättning. Den upplåtna marken skall disponeras så att den också utgör ett tilltalande inslag i miljön.)

1.På lott för fritidsträdgård får byggnad ej uppföras, d.v.s. växthus är inte tillåtna, istället rekommenderas drivbänkar. Lotten får inte inhägnas med staket eller stängsel. Däremot är det tillåtet att markera lotten med sarg, max 20 cm hög. Den del av odlingslotten som används som sittplats, gräsmatta, arbetsyta o.d. får bara uppta en mindre del av lotten, ca 10-15 kvadratmeter.
2.Spaljé får vara max 1,5 m hög och pergola får vara max 1,8 m hög. De ska smälta väl in i miljön och får inte medföra några hinder för andra odlare. Vattentunnor, inhägnader för kompost och liknande ska hållas väl vårdade. Föreningen håller med färg till redskapslådor, staket och hus.
3.Buskar och andra större växter får inte planteras så att de omgivande lotterna orsakar besvär genom skuggning m.m. Träd får inte planteras på lotten. Befintliga träd får inte avverkas utan att styrelsen har lämnat skriftligt medgivande.
4.Den upplåtna lotten ska skötas på ett sådant sätt att den ger ett vårdat intryck. Odlingarna ska skötas väl och i möjligaste mån hållas fria från ogräs. Även de gemensamma grusgångarna skall, under hela säsongen rensas och underhållas.
Blast, bortrensat ogräs och liknande ska samlas i kompost (se miljöreglerna), eller grävas ned på den egna lotten. Ingenting får lämnas utanför koloniträdgårdsområdet.
Lotten får inte användas till upplag eller ge ett skräpigt intryck.
5.Totalt eldningsförbud liksom förbud mot grillning råder på området.
6.Vattenhämtning och på- resp. avkoppling av vattenslang ska göras så att marken nedanför och kring vattenposten ej blir vattendränkt. Den som vattnar med slang får inte disponera vattenpost så länge att andra odlare hindras från att vattna.
Vattenspridare bör inte användas, men om den används skall den hållas under ständig uppsikt. Biltvätt är självklart inte tillåten.
7.Sällskapsdjur får medföras på lotten, men ska hållas under sådan tillsyn att andra odlare inte utsätts för obehag.
8.Arbetet på lotten ska varje år påbörjas i så god tid att lotten är i huvudsak iordningställd för odling den 31 maj.
Efter odlingssäsongen ska lotten städas och göras klar inför vintern senast den 15 november.
9.Medlem i föreningen har inte rätt att till någon del överlåta eller upplåta lotten till annan person, såvida inte styrelsen gett skriftligt medgivande. Medlem har inte heller rätt att för eget syfte helt eller delvis bruka annan medlems lott.
10.Medlem i föreningen är skyldig att delta i gemensamma arbetsuppgifter, som städdagar 2 ggr/år och i tillsynen och vården av den mark och den egendom, som föreningen arrenderar eller i övrigt disponerar. Den som inte kan medverka på utsatt tidpunkt av städdagen, kan av styrelsen tilldelas annan uppgift. Sådan uppgift måste utföras helst före städdagen och då debiteras medlem ingen avgift. De som inte medverkat utan att informera styrelsen före utsatt tidpunkt debiteras en fastställd avgift.
11.Styrelsen besiktigar lotterna regelbundet. Eventuella påpekanden om brister lämnas skriftligen till berörda lottägare. Dessa brister ska åtgärdas före ett i påpekandet angivet datum.
12.Svarta vinbärsbuskar angripna av vinbärsgallkvalster skall tas bort (grävas upp med rotsystem). Odlare kontaktas när det har konstaterats att vinbärsbuskar angripits av vinbärsgallkvalster och en skriftlig information lämnas och om möjligt även en muntlig information. Efter det har odlaren 2 veckor på sig att ta bort buskarna. Om det inte görs har föreningen befogenhet att gräva bort dessa buskar.
13.Rågångar mellan lotter, bör finnas där det är möjligt. 25 cm på var sida om tomtgränsen. Detta för att slippa kliva över på grannens tomt vid t ex ogräsrensning.
14.På odlingslott får pallkragar med maxmått 120 x 80 cm användas. Antalet är dock maximerat till 5 stycken och helhetsintrycket skall se vårdat ut. Inom området använder vi inte vita, blå eller andra färgglada byggnät, som inte smälter in i miljön.
15.Förutom dessa ordningsregler är medlem skyldig att iaktta och följa de regler som finns i arrendekontraktet samt i föreningens stadgar.
16.Medlem som bryter mot dessa ordningsregler kan uteslutas ur föreningen och därmed mista nyttjanderätten till lotten.

Styrelsen

FARSTA GÅRDS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING
Organisationsnummer: 802406-8705
Plusgiro: 5 90 73-7

 

KONTAKT

FÖRENINGEN
e-post: info@farstagardskoloni.se

 FACEBOOK
https://www.facebook.com/farstagardskoloni/

HITTA TILL OSS
Den röda markeringen på kartan visar var vi finns.

Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening