ARRENDEKONTRAKT – MEDLEMSAVTAL

Fritidsträdgårdsföreningen Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till:

Förnamn                                                                                        Efternamn
Personnummer                                                                             Telefonnummer
Gatuadress                                                                                     Postnummer
Postadress                                                                                      E-post

vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, arrenderätten till kolonilott nr:_____ på det område som föreningen arrenderar av Stockholms Stad.

För upplåtelsen skall följande villkor gälla:

§ 1 Upplåtelsen avser en tid om ett år (1) år, räknat från den __________
Uppsägning ska senast ske en månad före det att avtalet ska upphöra. Avtalet förlängs med ett (1) år i taget till dess att avtalet sägs upp eller medlemskapet i föreningen upphör. Upplåtelsen sker i form av lägenhetsarrende.

Om föreningens arrendeavtal med jordägaren upphör att gälla upphör även detta avtal vid samma tidpunkt. Ändras villkoren i arrendeavtalet med Stockholms stad ändras även motsvarande villkor i detta avtal.

§ 2 Den årliga arrendeavgiften utgör _______ kronor.
Medlemmen är även skyldig att betala övriga avgifter enligt Föreningens stadgar och årsmötesbeslut.
Ny medlem betalar en engångsavgift för depositionsavgift på  _______kronor.

Vid tillträdet uppgår medlemmens årsavgift till  _______ kronor.
Arrendeavgiften jämte medlemmens årsavgift skall inbetalas förskottsvis till föreningens kassa senast den 31 mars årligen.

§ 3 Den upplåtna lotten får användas endast för fritidsträdgårdsändamål. Byggnad eller annan anläggning, med undantag av pergola, får inte uppföras på lotten. Medlemmen är skyldig att vara folkbokförd inom Stor-Stockholm (Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö och Täby) och skall vid anfordran kunna styrka detta förehållande.

§ 4 Medlemmen får inte överlåta nyttjanderätt eller upplåta lotten helt eller delvis åt annan utan föreningens skriftliga medgivande samt eventuella villkor för detta.

§ 5 Om medlemmen vill frånträda arrendet skall detta skriftligen anmälas till föreningens styrelse.

§ 6 Medlemmen är skyldig att hålla lotten i städat och vårdat skick. Vårarbetena skall varje vår vara avslutade den 15 juni.
Medlemmen är skyldig att följa föreningens av Stockholms stad godkända stadgar och ordningsföreskrifter.
Om medlemmen åsidosätter sina skyldigheter och efter tillsägelse rättelse inte sker inom föreskriven tid, är föreningen berättigad att på medlemmens bekostnad låta vidta erforderliga åtgärder.

§ 7 Föreningen friskriver sig från ansvar för skada, som inte förorsakats genom åtgärd från föreningen.

§ 8 För kontroll och tillsyn är medlem skyldig, att där så påfordras, lämna föreningens eller Stockholms stad representanter begärda upplysningar och tillfälle till besiktning av kolonilotten. Skulle vid föreningens besiktning befinnas att medlemmen brustit i sin skyldighet enligt § 6, äger föreningen, där rättelse inte sker inom föreskriven tid, på medlemmens bekostnad låta utföra erforderligt underhålls- och reparationsarbete.

§ 9 Medlemmen medger, att Stockholm Stad eller annan, som därtill har Stadens tillstånd, får framdra och vidmakthålla ledningar i eller över lotten med erforderliga ledningsstolpar. Medlemmen är pliktig att utan ersättning tåla härmed förenat intrång och nyttjande, men är berättigad till ersättning för direkta skador på lottens planteringar.

§ 10 Upphör eller beviljas inte medlemskap i föreningen skall arrenderätten vara förverkad enligt 11 § p. 5 nedan.

§ 11 Arrenderätten är jämlikt bestämmelserna i jordabalken förverkad och föreningen berättigad att uppsäga detta kontrakt till omedelbart upphörande om medlemmen

  1. dröjer med erläggande av arrendeavgift utöver en månad efter förfallodagen,
  2. gör sig skyldig till vanvård av lotten,
  3. nyttjar lotten eller del av till annat ändamål än fritidsodling,
  4. mot bestämmelser i § 4 och § 5 åt annan helt eller delvis upplåter arrenderätten eller
  5. i övrigt bryter mot någon i detta kontrakt angiven bestämmelse, vars iakttagande är av synnerlig vikt för föreningen.

§ 12 Är arrenderätten i följd av de i § 11 angivna bestämmelserna förverkad men sker rättelse innan föreningen gjort bruk av sin rätt att uppsäga kontraktet, eller har i alla fall, som i punkterna 4 och 5 avses, föreningen inte uppsagt kontraktet inom sex (6) månader från det föreningen fick vetskap om förhållandet, som där avses, äger föreningen inte sedan åberopa förhållandet som grund för uppsägning.

§ 13 Sker uppsägning av anledning, som anges i § 11, är medlemmen skyldig att ha avflyttat inom trettio (30) dagar. Om uppsägning sker i fall som avses i § 11 punkt 1, äger dock medlemmen återvinna arrenderätten om han senast tolfte vardagen från uppsägningen betalar arrendeavgiften.

§ 14 Vid förverkande av arrenderätten enligt § 11 äger medlemmen inte återfå någon del av erlagda arrendeavgifter

§ 15 Medlemmen äger företrädesrätt framför andra att vid varje upplåtelsetids slut erhålla ny upplåtelse av lotten, under förutsättning att medlemmen inte påtagligt eftersatt sina förpliktelser och att lotten åter skall upplåtas för fritidsträdgårdsändamål.

§ 16 Avlider medlemmen före arrendetidens utgång, antas som arrendator i den avlidnes ställe den som genom bodelning, arv eller testamentariskt förordnande tillagts arrenderätten, om han söker och beviljas inträde i föreningen. Till dess så har skett är dödsboet skyldigt att anmäla en kontaktperson till föreningen.

Kan ingen arrendator antas på det sätt som sägs ovan, skall dödsboet inom sex  månader efter dödsfallet göra anmälan till föreningens styrelse enligt § 5 ovan.

§ 17 Muntliga överenskommelser vid sidan av detta kontrakt är inte bindande.

§ 18 Detta kontrakt får inte inskrivas.

§ 19 Där inte annat följer av detta kontrakt, gäller för arrendeförhållandet vad i allmän lag finns stadgat till reglerande av jordägarens och arrendators rättigheter och skyldigheter.

§ 20 Detta arrendekontrakt är godkänt av Stockholms Stad.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

 

Stockholm den __________

_____________________________________
Underskrift medlem

_____________________________________
Namnförtydligande

 

Stockholm den __________

_____________________________________
Underskrift föreningens firmatecknare

_____________________________________
Namnförtydligande

 

FARSTA GÅRDS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING
Organisationsnummer: 802406-8705
Plusgiro: 5 90 73-7

 

KONTAKT

FÖRENINGEN
e-post: info@farstagardskoloni.se

 FACEBOOK
https://www.facebook.com/farstagardskoloni/

HITTA TILL OSS
Den röda markeringen på kartan visar var vi finns.

Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening