ARRENDEKONTRAKT

Kontraktsnummer: 30 865 701
Fastighetsbeteckning: Farsta 2:1
Stadsdel: Farsta Strand

 

Mellan Stockholms kommun, här kallad kommunen, och Farsta Gårds koloniträdgårdar, här kallad föreningen, har tecknats följande

 

ARRENDEKONTRAKT

§ 1

Kommunen upplåter till föreningen det område, inom fastigheten Farsta 2:1, som på bifogad karta har markerats med röd linje och som är beläget vid Ekshäradsgatan i Stockholm. Området omfattar ca 5.097 kvm lottmark och får endast användas för fritidsträdgårdar.

§ 2

Upplåtelsen avser tiden 1 april 1999 – 31 mars 2024. Upplåtelsen upphör utan uppsägning vid kontraktperiodens slut. Kommunen är dock berättigad att efter varje femårsperiod återtaga sådan mark som kommunen finner vara erforderlig för annan ändamål. I sådant fall skall uppsägning av markområde ske senast ett år före femårsperiodens utgång.

Den utgående arrendeavgiften skall från och med dagen för återtagandet minskas med vad som därav belöper på den återtagna marken.

§ 3

Om marken efter kontraktstidens utgång även i fortsättningen skall användas till fritidsträdgårdar har föreningen företrädesrätt till ny upplåtelse. Förhandlingar om nytt kontrakt skall upptas senast femton månader innan kontraktstiden utlöper.

§ 4

Den årliga arrendeavgiften utgör 5.500 KR kronor för det första kontraktsåret.

Avgiften för efterföljande arrendeår ökas eller minskas i proportion till förändringen av 60% av konsumentprisindex. Beräkningsregler och definitioner finns i bilaga 1 till kontrakt. Basavgiften är 5.500 KR kronor.

Avgiften skall utan anfordran inbetalas förskottsvis till kommunen med halva beloppet vardera den 1 oktober respektive den 1 april med början den 1 april 1999.

Den överenskomna avgiften kan, om kommunfullmäktige så skulle besluta sänkas även under pågående arrendeperiod.

§ 5

Föreningen skall upplåta lotterna inom området till medlemmar i föreningen att nyttjas som fritidsträdgårdar. Upplåtelsen skall ske enligt arrendekontrakt som godkänts av kommunen.

Upplåtelse av lott får endast ske till medlem som har fast bostad i Storstockholm och som inte har arrenderätt till annan kolonilott inom av kommunen eller annan Storstockholms kommun upplåtet område.

§ 6

Byggnad eller annan fast anläggning får inte uppföras inom området utan godkännande av kommunen.

§ 7

Föreningen förbinder sig att:

a)ombesörja underhållet av samtliga inom området för fritidsträdgårdsverksamhetens direkta behov anlagda ledningar, gemensamma byggnader, inhägnad, gångvägar och övriga anläggningar,
b)erlägga avgift enligt gällande taxa för förbrukat vatten, erlägga hyra av mätare samt kostnad för dennas uppsättning och nedtagning och för urtappning av rörledning,
c)hålla eventuella uthus och övriga anläggningar försäkrade till belopp som har godkänts av kommunen,
d)i sin verksamhet följa av kommunens godkända stadgar,
e)följa av kommunens godkända ordningsregler för området,
f)följa de av miljö- och hälsoskyddsnämnden utfärdade bestämmelserna,
g)följa av stadsdelsförvaltningen upprättade miljörekommendationer enligt bilaga 2,
h)ej tillåta enskilda vatten- och avloppsledningar utan att kommunen lämnat tillstånd i varje enskilt fall,
i)svara för latrin- och sophämtning samt för erforderlig städning,
j)hålla området i städat och vårdat skick,
k)lämna kommunen eller denne utsedd person erforderliga upplysningar och tillfälle till besiktning av området,
l)inte borttaga träd eller buskar utan kommunens tillstånd samt
m)ej inskriva eller på annan överlåta detta kontrakt

§ 8

Föreningen medger att Stockholms kommun eller annan, som fått kommunens tillstånd därtill, får framdraga och vidmakthålla ledningar i eller över området med erforderliga ledningsstolpar och infästningsanordningar på byggnader. Föreningen är pliktig att utan ersättning tåla härmed förenat intrång och nyttjande men är berättigad till ersättning för skada.

§ 9

Kommunen fritar sig från allt ansvar för skada på området eller där befintlig egendom av vad slag det vara må som icke har förorsakats av åtgärd från kommunen eller dess befattningshavares sida.

§ 10

Föreningen skall till kommunen årligen översända protokoll utvisande styrelsens sammansättning samt vem som äger rätt att teckna föreningens firma under verksamhetsåret.

§ 11

I övrigt gäller vad som i lag har stadgats om jordägares och arrendatorers rättigheter och skyldigheter varvid särskilt de i 8 kap. 23 § jordabalken angivna bestämmelser om förverkande skall beaktas.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna har tagit ett vardera.

Stockholm den 15/1 1999

För Stockholms kommun genom Farsta stadsdelsnämnd:
Britt Marie Kyndel

Stockholm den 1/2 1999
För Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening
Folke Hellström

Bilaga 1

Arrendeavgifter för koloniträdgårdar

Arrendeavgiften förändras varje den 1 oktober under arrendetiden och framräknas enligt följande:

Avgiften = basavgiften x (1 + 0,6 x (framräkningsindex – basindex) / basindex)

där

Basavgiften = basavgift enligt arrendekontraktet
Basindex = konsumentprisindex 1 juli 1998
Framräkningsindex = konsumentprisindex 1 juli för respektive arrendeår.

Bilaga 2

Miljökriterier

 

1.Fritidsträdgårdsföreningens miljöarbete ska vara i lag med samhällets utveckling på miljöområdet.
2.Den verksamhet som bedrivs ska gynna och utveckla den biologiska mångfalden.
3.Kemiska bekämpningsmedel får inte användas. Biologisk och miljöanpassad bekämpning kan användas dock med förbehållet att utvecklingen inom detta område beaktas.
4.Kemiskt handelsgödsel ska inte användas eftersom dessa innehåller mer metaller än naturgödsel och dessutom kräver energi såväl vid tillverkning som vid transport. Den gödsling som behövs kan utgöras av naturgödsel t ex stallgödsel, KRAV godkända gödselpreparat, täckodling och gröngödsling.
5.Fosforhaltiga rengöringsmedel ska inte användas.
6.Det råder eldningsförbud för allt trädgårdsavfall som kan komposteras.
7.I öppna komposter får endast förekomma trädgårdsavfall. Kompostering av komposterbart hushållsavfall ska ske i sluten kompost.
8.Källsortering ska genomföras enligt anvisningar av kommunens avfallsbolag, SKAFAB
9.Uppmuntra alternativa odlingar såsom ekologisk, Biodyn, täckodling och växelbruk genom saklig information.
10.Informera medlemmarna om miljöfrågornas betydelse bl a genom att lägga denna bilaga som ett komplement till medlemsavtalet.

FARSTA GÅRDS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING
Organisationsnummer: 802406-8705
Plusgiro: 5 90 73-7

 

KONTAKT

FÖRENINGEN
e-post: info@farstagardskoloni.se

 FACEBOOK
https://www.facebook.com/farstagardskoloni/

HITTA TILL OSS
Den röda markeringen på kartan visar var vi finns.

Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening